PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (SBV)

De Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (SBV) heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van alle 50-plussers in Valkenswaard (inclusief de dorpskernen Dommelen en Borkel en  Schaft). Het SBV vormt een samenwerkingsverband van de ouderenbonden KBO (Katholieke Bond van Ouderen), ANBO (Algemene Nederlandse Bond van Ouderen), PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) en PVGE (Vereniging voor senioren, PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard). Elke bond vaardigt 2 leden af naar het bestuur van het SBV. Daarnaast zijn er nog 5 niet aan bonden gelieerde senioren lid van het bestuur. Het SBV is ingeschreven als stichting bij de Kamer van koophandel te Eindhoven onder nr. 17130605.

Het SBV is door de gemeente Valkenswaard via een convenant formeel erkend als gespreksorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de gemeente op het terrein van het ouderenbeleid. Daartoe zijn er minstens 3 keer per jaar formele overlegmomenten met de gemeente. Ouderenparticipatie staat hierbij centraal.

Gezien het feit dat de belangenbehartiging van senioren zich uitstrekt over een breed gebied met diverse spelers is het SBV actief in het overleg en de samenwerking met elke instantie of vereniging (professioneel en/of vrijwillig), die actief is voor senioren.

Binnen zijn structuur kent het SBV een groot aantal werkgroepen, die zich richten op deelaspecten van het ouderenbeleid. Centrale thema’s zijn: Wonen en leefbaarheid, Wmo en welzijn, Dienstverlening en mobiliteit en Communicatie.

SBV heeft een eigen website: www.seniorenvalkenswaard.nl. Eenmaal per jaar (september/oktober) organiseert het SBV een Seniorenmarkt in De Hofnar. Tijdens deze markt presenteren zich (bijna) alle commerciële, professionele en vrijwilligersorganisaties, die de 50-plussers iets te bieden hebben.

Wilt U meer informatie, neem dan contact op. Zie voor e-mailadressen en telefoonnummers de SBV Website.

Ziekenbezoek

10012 Ziekenbezoek Patty

Via de clubcoaches, Commissies Reizen en Kunst & Cultuur worden wij geïnformeerd wie er ziek is, maar ook individuele leden kunnen ons berichten, waarna wij in actie komen. Wij sturen dan een kaart, gevolgd door een telefoontje en eventueel een bezoekje. Daarnaast feliciteren wij onze 90-jarigen door middel van een kaart.

Coördinatie:
Tineke de Pooter, tel. (040) 221 82 98, e-mail: hans.en.tineke@planet.nl

Vrijwilligers:
Voor Valkenswaard: 
Mieke van der Meeren en Nelleke Tops.
Voor Aalst-Waalre: Wil van der Vorm en Truus van de Vorstenbosch.