PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Algemene Ledenvergadering 2021

ALGEMENE LEDENVERGADERING PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard
woensdag 28 april 2021, aanvang 14.00 uur
online via ZOOM

ALV

In verband met de coronamaatregelen wordt deze ledenvergadering online via uw computer gehouden.
U kunt zich uiterlijk 26 april voor deze vergadering van tevoren aanmelden. U krijgt dan instructies en een code waarmee u op 28 april vanaf 13:30 uur met uw computer kunt inloggen via ZOOM.
De vergadering begint om 14.00 uur.
Wilt u stemmen? Download dan het stemformulier en stuur het ingevuld uiterlijk 26 april op naar de secretaris via e-mail secretariaat@pvge-awv.nl 

AGENDA

De vergaderstukken en het stemformulier voor deze vergadering zijn vanaf 1 april te lezen/downloaden via onze website: www.pvge-awv.nl. Klik daar op de tab “De vereniging” en dan op “Algemene Ledenvergadering”

1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda.

2. Mededelingen.

3. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 19 februari 2020.

4. Secretarieel jaarverslag over het jaar 2020.

5. Financiën
5.1 Financieel jaarverslag 2020
5.2 Verslag Kascontrolecommissie.
5.3 Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie.
5.4 Voorstel begroting 2021.

6. Bestuursverkiezing. [aangepaste versie]
Aftredend volgens rooster zijn Eric Ideler en Frans Segers. Frans Segers is beschikbaar voor herbenoeming. Eric Ideler is vanwege aanstaande verhuizing niet meer beschikbaar voor herbenoeming. Kandidaat-bestuurslid is Mies Mermans. Het bestuur stelt voor Frans Segers en Mies Mermans te (her)benoemen voor een periode van drie jaar. Andere kandidaten kunnen zich tot één week voor de vergadering melden bij de secretaris.

7. Vertegenwoordiging van onze vereniging. [aangepaste versie]
7.1 Verslag afgevaardigden Verenigingsraad over de VR-vergaderingen in 2020.
7.2 Het bestuur stelt voor om Truus van de Vorstenbosch als opvolger van Eric Ideler te benoemen als afgevaardigde naar de Verenigingsraad.
Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de secretaris.
7.3 Vertegenwoordiging van de vereniging in lokale organen. 

8. Wijziging huishoudelijk reglement van de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard.
Vorig jaar zijn onze statuten gewijzigd. Wat nog resteert is het daarbij aanpassen van het Huishoudelijk Reglement. Het bestuur stelt u voor het Huishoudelijk Reglement van de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard te wijzigen en nu opnieuw vast te stellen. Het concept van het voorgestelde Huishoudelijk Reglement is beschikbaar via onze website vanaf 1 april.
pagina 2 van 2 ALV 28 april 2021

9. Activiteiten
9.1 Evenementencommissie
9.2 Commissie Kunst & Cultuur
9.3 Commissie Reizen
9.4 Trefpunt
9.5 Aandacht voor zieken en oudere leden, HUBA, koffie-/borreluurtje, zondagmiddagwandelingetje
9.6 Clubs.

10. Rondvraag - u wordt verzocht uw vragen tevoren schriftelijk in te dienen bij de secretaris, zodat het bestuur zich kan voorbereiden op een goede beantwoording.

11. Sluiting van de vergadering.

Toelichting m.b.t. de Algemene Ledenvergadering

De Seniorenvereniging PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard (PVGE-AWV) houdt elk jaar in het voorjaar een algemene ledenvergadering (ALV) waarin we terugblikken op het afgelopen jaar en de plannen voor het nieuwe jaar toelichten. Tevens benoemen we dan nieuwe bestuursleden en leggen we de financiën aan u voor. En na afloop van die vergadering hebben we een leuke activiteit.
Meestal is die ALV halverwege februari, maar door de coronaperikelen hebben we de vergadering nu verschoven naar woensdag 28 april 14:00 uur.
Helaas verhinderen de coronamaatregelen dat we met een grote groep mensen bijeenkomen. Een leuke activiteit na afloop van de vergadering zit er - naar het zich nu laat aanzien - in april ook nog steeds niet in.
In plaats daarvan houden we een schriftelijke stemronde en een online bijeenkomst die elk PVGE-AWV lid thuis vanachter de computer of tablet kan meemaken.

Hoe werkt dit precies?

U kunt vanaf 1 april via onze website (www.pvge-awv.nl) de vergaderstukken voor de vergadering bekijken en downloaden. Daar zit ook een stembiljet bij, waarmee u uw stem kunt uitbrengen. Ook kunt u op dat formulier een vraag stellen voor de rondvraag.
U kunt het stemformulier downloaden en via de computer invullen. Na het invullen stuurt u het formulier naar secretariaat@pvge-awv.nl. U kunt het formulier ook uitprinten, invullen en dan per post opsturen naar secretariaat PVGE-AWV, De Vrieshof 6, 5581 TW Waalre.
Het formulier moet binnen zijn op maandag 26 april.
Kunt u geen gebruik van internet maken, dan kunt u de vergaderstukken en stemformulier ook tot 26 april ophalen bij het secretariaat.

Online Algemene Ledenvergadering via ZOOM

Omdat we geen fysieke bijeenkomst kunnen organiseren zullen we de ALV online via de computer houden. De leden die dat wensen kunnen via het computerprogramma ZOOM met hun eigen computer vanaf thuis aan de vergadering deelnemen.
U kunt zich daarvoor tot 26 april aanmelden via secretariaat@pvge-awv.nl
U ontvangt dan tijdig een instructie hoe ZOOM te gebruiken, inclusief de toegangscode voor de ZOOM-sessie van deze vergadering.

Hieronder kunt u de vergaderstukken lezen/downloaden.

ALV 2021 Jaarverslag en vergaderstukken
AWV Huishoudelijk reglement 2016 oude (huidige) versie
AWV Huishoudelijk reglement 2021 concept nieuwe versie
Stemformulier ALV 2021Stemformulier ALV 2021

 

Onze Nieuwsbrief

De elektronische versie van de laatste Nieuwsbrief kunt u hier lezen en downloaden:

De oudere versies kunt u vinden onder Nieuwsbrief (klik hier).

De meest recente activiteitenkalender kunt u vinden in de meest recente Nieuwsbrief, in het achterste gedeelte.

==========================================

Onze NieuwsFLITS!en per e-mail

De laatste NieuwsFLITS verzonden aan onze afdelingsleden met een e-mailadres (met uitzondering van die leden die zich hebben afgemeld voor zo'n mailing) kunt u hier lezen en downloaden:

De oudere versies kunt u vinden onder NieuwsFLITS! (klik hier).

==========================================