PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De PVGE Afdeling Aalst-Waalre en Valkenswaard is één van de Afdelingsverenigingen van de Hoofdvereniging PVGE, Vereniging voor Senioren. Deze Hoofdvereniging telt ruim 10.000 leden en is opgesplitst in zeven plaatselijke afdelingsverenigingen, waarvan Aalst-Waalre en Valkenswaard er één is. Het is een zogenoemde ‘open vereniging’, dat wil zeggen, het lidmaatschap van de vereniging staat ook open (en onder dezelfde voorwaarden) voor gepensioneerden die geen Philips achtergrond hebben.

De afdeling Aalst-Waalre en Valkenswaard is opgericht op 16 februari 1984 en omvat ruim 1.000 van de eerder genoemde 10.000 PVGE leden. Een PVGE-lid wordt automatisch lid van de afdeling waaronder zijn/haar woonplaats valt.
De communicatie met onze leden vindt plaats zowel via de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de afdeling (eind januari - begin februari), het centrale PVGE-hoofdverenigingsblad "de Schouw", als via het eigen afdelingsblad de "Nieuwsbrief”. Ook onze afdelingswebsite informeert over u over onze afdelingsvereniging. Bovendien zijn er tenminste twee jaarlijkse bijeenkomsten: de 'Zomerbijeenkomst' en de 'Najaarsbijeenkomst'.

PVGE-leden die niet binnen het werkgebied van onze afdeling wonen en geen gastlid zijn van een andere PVGE afdelingsvereniging, kunnen op hun uitdrukkelijke verzoek gastlid worden van onze afdeling. Maar als u woont binnen het werkgebied van een andere afdeling zijn hieraan wel extra kosten verbonden (momenteel € 10,= per jaar). Ook het per post verzenden van de "Nieuwsbrief" naar adressen buiten ons werkgebied is niet (meer) gratis. In deze situatie komt mogelijk vanaf 2018 een gewijzigde regelingenset.

De basis voor de activiteiten van de Hoofdvereniging en haar Afdelingsverenigingen is vastgelegd in artikel 2 van de statuten: het doel van de vereniging is de behartiging van de belangen van haar leden en de bevordering van de binding tussen die leden.
De vereniging probeert dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen van een geïntegreerd welzijnsbeleid met daarbij bijzondere aandacht voor de specifieke noden van senioren.
  • Het stimuleren en effectueren van inspraakmogelijkheden in het belang van de leden.
  • Het scheppen van mogelijkheden voor het verkrijgen van voorlichting op het gebied van de welzijnszorg.
  • Het beschikbaar hebben van vertrouwenslieden die op verzoek informatie verstrekken en bemiddeling verlenen met betrekking tot de voornoemde punten.
  • Het organiseren en bevorderen van vormende en ontspannende activiteiten, evenals niet beroepsmatige kunstuitoefening in groepsverband.
  • Het bevorderen van de solidariteit en het contact tussen de leden.


Het bestuur van de afdeling Aalst-Waalre en Valkenswaard is vooral alert op lokale ontwikkelingen die te maken hebben met woon- , zorg- en leefomstandigheden van de senioren en vertaalt dit naar activiteiten die in het belang worden geacht van de leden. In lijn met de statuten kan men deze activiteiten als volgt groeperen:

  • Belangenbehartiging gericht op het welzijn van de leden.
  • Het organiseren van ontspannende activiteiten in clubverband, zoals biljarten, bridge, fietsen, handwerken, tennissen, wandelen, nordic walking, etc.
  • Het organiseren van vormende en ontspannende activiteiten zonder clubverband, zoals kunst & cultuur, middaguitstapjes, reizen en museumbezoek, lezingen- en contactbijeenkomsten.


Alleen leden van de PVGE kunnen aan onze activiteiten deelnemen. Met betrekking tot de bovengenoemde activiteiten werkt het afdelingsbestuur voorwaardenscheppend en staat het open voor ideeën voor het opstarten van nieuwe activiteiten of het aanpassen van bestaande. Indien u suggesties heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met het secretariaat van de afdeling.

Onze Afdelingsnieuwsbrief

De elektronische versie van de laatste vijf door ons van de Nieuwsbrief-Redactie ontvangen afdelingsnieuwsbrieven kunt u hier lezen en downloaden:

 De meest recente activiteitenkalender kunt u vinden in de meest recente Nieuwsbrief, in het achterste gedeelte.

==========================================

Onze Nieuwsflitsen per e-mail

Tot op dit moment zijn de volgende Nieuwsflitsen verzonden aan onze afdelingsleden met een e-mailadres (met uitzondering van die leden die zich hebben afgemeld voor zo'n mailing):

NB: Wij maken u er op attent dat bovenstaande Nieuwsflits-teksten uitsluitend als archief zijn bedoeld. Afhankelijk van de gebruikte browser zullen de in deze teksten gebruikte links dus niet aanklikbaar blijken te zijn!

=========================================

 

"SELECT * FROM `wvxzj_modules` WHERE 1